Yasin Sonrası Okunacak Dualar

Yasin-i Şerif, Müslümanlar arasında sıkça okunan Kur’an surelerinden biridir. Yasin-i Şerif okunmasının ardından, Allah’ın izniyle duaların daha kolay kabul olacağı düşünülür ve çeşitli dualar okunur. Bu dualar arasında Ayetel Kürsi, İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri, Şükür Duası, Rabbena Duaları, Selamet Duası ve Amin Duası yer alır.

Ayetel Kürsi, Allah’ın koruyuculuğunu istemek için okunan bir duadır. İhlas Suresi, tek doğru İlah’a inanmayı ifade eder ve bu surenin okunarak yapılan dua da kabul edilir. Felak ve Nas Sureleri, insanları kötülüklerden koruma amacıyla okunur. Şükür Duası, Allah’a minnettarlığı ifade ederken, Rabbena Duaları farklı istekler için kullanılabilir. Selamet Duası, korunmak ve selamet içinde yaşamak için okunurken, Amin Duası ise duanın kabul edilmesi ve tamamlanması için okunur.

Yasin-i Şerif okunan her durumda, duaların kabul edileceği inanışı vardır ancak bu duaların okunması okuyan kişiye huzur ve mutluluk verir. Bu sebeple, Yasin-i Şerif okunmasının ardından bu duaları okumak, manevi açıdan önemli bir ritüeldir.

1. Ayetel Kürsi Duası

Yasin-i Şerif okunduktan sonra okunacak dualar arasında önemli bir yer tutan Ayetel Kürsi duası, Allah’ın koruyuculuğunu istemek için okunur. Bu duada yer alan Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’deki en uzun ayettir ve Allah’ın yüce güç ve kudretini ifade eder. Ayetel Kürsi duası, kendini kötü durumlardan ve zararlı kişilerin kötü niyetinden korumak isteyenler tarafından sıklıkla okunur.

Ayetel Kürsi duası, içerisinde Allah’ın özelliklerini ve isimlerini barındırdığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle bu dua, sadece korunmak isteyenler tarafından değil, aynı zamanda Allah’a yakınlaşmak isteyenler tarafından da sıkça okunur. Ayetel Kürsi duasının etkisinin artması için, düzenli olarak okunması önerilir.

Ayetel Kürsi duasını okumadan önce, abdest alınması ve niyet edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu sure okunurken, mümkünse sessiz bir ortam seçilmeli ve gönülden bağlılıkla okunmalıdır.

 • Ayetel Kürsi duasının okunuşu: “Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Te’huzu sinetuv ve la nevm. Lehü ma fissemavati ve ma fil’ardi. Men zellezi yeşfe’u indehü illa bi’iznih. Ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm. Ve la yuhiytune bişey’in mine ilmihi illa bi maşa’. Vesia kursiyyühüssemavati vel’ardi ve la yeuduhü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym”
 • Ayetel Kürsi duasının Türkçe meali: “Allah o ki, O’ndan başka İlah yoktur, kendisi hayy ve kayyumdur. Nefesi tutulmaz ne de uykusu gelir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan kimse O’nun yanında şefaat edemez. O, insanların kalplerinde olanı bilir. Gökleri ve yeri sadece koltuğu kaplar. Onların korunması O’na zor gelmez. O, yüce ve mutlak güç sahibidir.”

2. İhlas Suresi Duası

Yasin-i Şerif okunduktan sonra okunabilecek dualar arasında yer alan İhlas Suresi Duası, tek doğru İlah’a inanmayı ifade eder. Bu dua, Allah’ın birliğine inanmayı ve O’ndan başka ilah olmadığını ifade etmektedir. İhlas Suresi, kısa ama anlamlı bir sure olması nedeniyle birçok kişi tarafından sık sık okunan dualardandır.

İhlas Suresi okunduktan sonra yapılan dua, Allah’ın rızasını kazanmak amaçlıdır. Ayrıca, bu dua okunduğunda şeytanın ve kötü ruhların insana yaklaşmasına engel olduğuna inanılır. İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa sûrelerinden biri olarak bilinir ve müminler tarafından sık sık okunur.

İhlas Suresi Duası, hem dilerseniz tek başınıza hem de cemaatle okuyabileceğiniz dualardan biridir. Bu dua sırasında, Allah’ın birliğine inandığınızı ifade ederek O’na şükranlarınızı sunabilirsiniz.

2.1. İhlas Suresi Anlamı

İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir ve sadece dört ayetten oluşur. Bu sure, tevhit inancını ifade eden müstakil bir bölüm olarak da adlandırılır. İhlas Suresi, Allah’ın birliği, benzersizliği ve eşsizliği konusundaki vurgusuyla, Allah’a inanmanın temeli olan tevhit inancını pekiştirir.

Bu surenin anlamı, “De ki: O, Allah Teâlâ’dir, birdir. Kendisi doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk olamaz.” şeklindedir. İhlas Suresi, kendisini Allah’a özellikle adamış bireylerin okuyabileceği bir duadır. Müslümanlar, sık sık İhlas Suresi’ni okuyarak Allah’ın birliğine olan inançlarını pekiştirirler.

 • İhlas Suresi’nin önemi ve gücü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, “İhlas Suresi, Kur’an’ın üçte birine bedeldir.” hadisine yansımıştır.
 • Bunun yanı sıra, İhlas Suresi’nin her gün 3 kez okunması, cennete girmenin bir şartı olarak da ifade edilir.

3. Felak ve Nas Sureleri Duası

Felak ve Nas sureleri, İslam dininde kötülüklerden korunmak için okunabilecek önemli surelerdir. Felak suresi, insanların zararlı şeylerden Allah’a sığınmasını ve korunmasını içeren bir suredir. Nas suresi ise, insanları şeytanın şerrinden korunmaya çağıran bir suredir. Bu surelerin duası ise, kötülüklerden korunmak isteyenler tarafından sıkça okunur. Felak ve Nas sureleri duası, birçok İslam alimi ve müfessiri tarafından önerilen önemli bir duadır. Bu dua, sık sık okunarak kötülüklerden korunmanın yanı sıra, manevi güç ve huzur da kazandırmaktadır. Bu sureleri, okumak için öncelikle güvenilir bir kaynaktan edinilmesi gerekmektedir.

3.1. Felak ve Nas Surelerinin Anlamı ve Önemi

Felak ve Nas sureleri, Koran-ı Kerim’in sonuna doğru yer alan surelerdir. Bu surelerin okunmasının önemi, insanları kötülüklerden korumasıdır. Felak Suresi, insanları göz değmesi, kötülük yayanların şerrinden, gecenin karanlığından ve üflenmesinin ardından yok olan büyücülerin şerrinden koruma amacı taşır. Nas Suresi ise insanları şeytanın ve vesveselerinin kötülüklerinden koruması için inmiştir.

Felak Suresi, adını surenin ilk kelimesi olan “felak”tan almıştır, bu kelime “engin deniz” anlamına gelir. Nas Suresi de “sığınma” veya “bir şeye yaklaşmama” anlamındaki kelime “nas”tan alır. İslami inanışta, bu surelerin okunması kötülüklerden korunmak için önemlidir. Çünkü kötü niyetli insanların veya şeytanların etkileri karşısında koruyucu bir zırh sağlayabilir.

Bu surelerin tarihi, İslam peygamberi Muhammed’in hayatında yaşanan bir olaya dayanır. Peygamberimiz, düşmanları tarafından büyülendiğine inanıldığı için sık sık felak ve nas surelerini okur, şeytan ve kötü diğer etkilerden kendisini korurdu. Bu nedenle, Müslümanlar bu sureleri, kötülüklerden korunmak ve kendilerini şeytanın kötü etkilerinden korumak için yaygın bir şekilde okurlar.

Sonuç olarak, Felak ve Nas surelerinin anlamı ve önemi, insanları kötülüklerden korur, güvende tutar, tarihi önemi yüksektir ve İslam inancında ciddi bir anlam taşır. Kötü niyetli insanların veya şeytanların etkilerinden güvende olmak isteyen her Müslüman, bu sureleri okumalı ve kabullendikleri anlamı iyice anlamalıdır.

3.1.1. Felak Suresi Anlamı

Felak Suresi, Kuran-ı Kerim’in 113. suresidir ve Allah’a sığınmayı ifade eden bir duadır. Surenin adı “şafak” anlamına gelmektedir. Felak Suresi’nde, insanların şerlerinden ve hayatlarındaki olumsuzluklardan korunmak için Allah’a sığınma çağrısı yapılır. Surenin içeriği, sihirbazların ve şeytanların insanlara zarar vermesine karşı korunmak için kullanılabilecek etkili bir dua olarak kabul edilir.

Felak Suresi’nde yer alan ayetler, insana güç, bereket, sağlık ve mutluluk getirecek gücü taşıdığına inanılan Kutsal Kitap’ın bir bölümüdür. Surenin anlamı, insanların hayatındaki kötülükleri ve kötü niyetli insanları uzaklaştırmak için okunarak korunma sağlayan bir çözüm sunmaktadır. Bu nedenle Felak Suresi, Yasin-i Şerif’in sonrasında okunabilecek etkili dualar arasında bulunmaktadır.

3.1.2. Nas Suresi Anlamı

Nas Suresi Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde yer alan bir suredir. Bu sure, insanların şeytanların kötü etkilerinden Allah’a sığınmalarını ifade etmektedir. Nas, Arapça’da “korumak” anlamına gelir ve surede insanların şeytanların şerrinden Allah’a sığınması istenmektedir.

Nas Suresi, toplam 6 ayetten oluşmaktadır ve Kur’an-ı Kerim’in kısa sureleri arasında yer almaktadır. Bu surede, Allah’a sığınmak için “Rabbinin şerrinden, o vesvese veren, insanların kalplerine vesvese veren şeytandan Allah’a sığınırım” ifadesi kullanılmaktadır. Bu sure, hem bela ve musibetlerden korunmak hem de insanın kalbini şeytanın kötü etkilerinden temizlemek için okunabilir.

 • Toplam ayet sayısı: 6
 • Anlamı: Korumak
 • Kısaca İçeriği: Şeytanların kötülüklerinden Allah’a sığınmak

4. Şükür Duası

Yasin-i Şerif okunduktan sonra okunabilecek dualar arasında Allah’a şükretmek için okunabilecek şükür duası da yer alır. Bu dua, Allah’ın bize sunduğu nimet ve lütuflar için gösterilen minnettarlığı ifade eder. Şükür duasıyla birlikte kalplerimizdeki minnettarlık duygusunun pekişmesi ve Allah’ın bize verdiği her şeyin kıymetini bilmenin farkına varabiliriz.

Şükür duası sadece Allah’ın bize sunduğu nimetler için değil, aynı zamanda imanımız gibi her türlü güzellik ve iyilik için de okunabilir. Bu dua, zenginlikten, sağlıktan, sevdiklerimizden, güzel bir işten ya da herhangi bir şeyden dolayı şükretmek için okunabilir.

Örneğin, şükür duasında şöyle denilebilir:

Elhamdülillahillazi bi ni’metihi tatimu’s salihat =Allah’ım, bize sunduğun nimetlerle iyilikleri tamamlamamızı nasip et.

Bu dua, Allah’a şükretmek ve minnettarlığımızı ifade etmek için önemli bir araçtır. Aynı zamanda hayatımızın birçok alanına da ilham verebilir.

5. Rabbena Duaları

Rabbena duaları, Allah’a dileklerimizi iletmenin yanı sıra O’na yakınlaşmak için de okunabilecek dualardır. Bu dualar, kişinin kalbinin Allah’a yöneldiğini hissetmesine ve O’na olan bağlılığını arttırmasına yardımcı olur. Rabbena duası, dua etmek isteyen kişinin niyetine ve dileğine göre çeşitli türleri bulunmaktadır. Örneğin Rabbena atina duası, kişinin istediği şeyleri Allah’tan istemesi için okunur. Rabbena firli duası ise kişinin günahlarının affedilmesi için yapacağı dua çeşididir.

Diğer Rabbena duaları arasında Rabbena zalemna duası, Rabbenağfirlı ve rhamni duası, Rabbenağfirlana duası ve Rabbena rabbena duası gibi dua çeşitleri bulunmaktadır. Bu duaların her biri ayrı birer anlam taşıdığı gibi farklı istekler için de kullanılabilirler. Dua etmek, insanın kendisini Allah’a yakın hissetmesini, O’na olan bağlılığını arttırmasını ve isteklerinin yerine gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle Rabbena dualarının okunması ve kalpten gelerek yapılan duaların kabul edilmesi umulur.

5.1. Rabbena Duası Çeşitleri

Rabbena duaları, Allah’a istek ve dileklerimizi iletmek için okunan dualardandır. Farklı amaçlar için kullanılabilecek Rabbena duaları vardır. Örneğin;

 • Rabbena Dua: Genel bir dilek için kullanılır. Kişi, içinden gelen herhangi bir dilek veya isteği için bu duayı okuyabilir.
 • Rabbena Atina Dua: Özellikle mal, mülk ve iyi geçim için okunan bir duadır.
 • Rabbena Firli Dua: Kişinin günahlarından arınmak ve af dilemek için okunan bir duadır.
 • Rabbena Hablana Min Esliyeh Dua: İyilik, bereket ve yeterlilik için okunan bir duadır.

Her bir Rabbena duası farklı ihtiyaçlar için okunabilir. İşlerin kolaylaşması, sağlık ve huzur için de Rabbena duaları okunabilir. Ancak Rabbena duaları okunurken niyetin temiz olması ve kalpten gelmesi çok önemlidir. Dualar, hiçbir zaman sırf bir görev gibi okunmamalı, içtenlikle yapılmalıdır.

Yorum yapın